Liczba odwiedzin strony: 13925 Osób na stronie: 2
 

Kancelaria Notarialna
Znna Jabłońska, Zenon Kultys

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 132 poz. 1416 - Wymagane dokumenty, tryb i kryteria rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Fed
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2004 r.) Na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Limit zatrudnienia pracowników polskich w Republice Federalnej Niemiec, w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców, zwany dalej "limitem", jest określany według postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzonej w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 98, poz. 474, 475 i 476). 2. Limit jest rozdzielany na okres, który rozpoczyna się dnia 1 października, a kończy dnia 30 września roku następnego, zwany dalej "okresem obliczeniowym". 3. Limit jest liczony w osobomiesiącach. Osobomiesiąc oznacza zatrudnienie jednej osoby w ciągu jednego miesiąca. § 2.  1. Rozdziału limitu dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, w której określa liczbę przyznanych osobomiesięcy, zwaną dalej "przydziałem", oraz okresy obliczeniowe, a następnie wydaje zezwolenia, w których określa przydział i okresy obliczeniowe. 2. Rozdział limitu w okresie obliczeniowym:   1)   podstawowy - jest dokonywany do dnia 31 lipca każdego roku;   2)   uzupełniający - jest dokonywany do dnia 28 lutego następnego roku, w przypadku gdy stopień wykorzystania limitu z rozdziału podstawowego wskazuje na możliwość takiego rozdziału;   3)   dodatkowy - jest dokonywany poza terminami przewidzianymi dla rozdziału podstawowego lub...
Monitor Polski 1996 Nr 75 poz. 684 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 9 grudnia 1996 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1.  Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą " Magazyn " obszar lasu i torfowisk o powierzchni 51,98 ha, położony w gminie Włodawa w województwie chełmskim. § 2.  Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych w stanie niezmienionym bagien ze stagnującą wodą i unikatową roślinnością. § 3.  W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Sobibór, według stanu na dzień 1 stycznia 1988 r., jako oddziały lasu nr 81g, 97a, 98c, d, 99b, d, f, g, h, j, 100d, f, g, h, i, j, 101h, 114c, 115a, b, 116a. § 4.  1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:   1)   pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,   2)   zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,   3)   polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,   4)   wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,   5)   wydobywania skał, minerałów i torfu,   6)   niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,   7)   zakłócania ciszy,   8)   palenia ognisk,...
KRS 0000266870 - KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" JAROSŁAW
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KLUB SPORTOWY "PRZEDMIEŚCIE" JAROSŁAW INNA OSOBA PRAWNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO 2006-10-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DOLNOLEŻAJSKA 65 37-500 JAROSŁAW JAROSŁAW JAROSŁAWSKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 792207287 0000266870
KRS 0000266869 - MAXTEC EUROPE SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MAXTEC EUROPE SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WĄWOZOWA 11 02-796 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000266869
KRS 0000266867 - IMB-INŻYNIER MECHANIK BIURO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
IMB-INŻYNIER MECHANIK BIURO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
CICHA 3A 65-037 ZIELONA GÓRA M. ZIELONA GÓRA M. ZIELONA GÓRA LUBUSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
973-088-21-35 80137372 0000266867
KRS 0000266866 - TADMAR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TADMAR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GŁOGOWSKA 218 60-104 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(61) 827-24-00 (61) 827-24-10 office@tadmar.com.pl http://www.tadmar.com.pl
NIP: REGON: KRS:
781-109-52-97 630703930 0000266866
KRS 0000266865 - PEPPERL+FUCHS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PEPPERL+FUCHS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-02 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MARSA 56B 04-242 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 398-81-25 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-282-77-77 140725683 0000266865
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Radom HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Kancelaria Notarialna Znna Jabłońska, Zenon Kultys
adwokat mazowieckieradca prawny mazowieckiekomornik mazowieckiesyndyk mazowieckiekancelaria prawna mazowieckieprawnik mazowieckieprawnikReklama